Milí farníci, mládeži, děti.

Dnes se mělo konat děkanátní setkání mládeže v Halenkově. Jako alternativu je možné na TV Noe od 17,00 hod. zakusit i tímto způsobem společenství s názvem  VSTAŇ! Oslava Světového dne mládeže. Program na církev.cz

 

K těmto posvátným dnům, kdy nemůže společně slavit Velikonoce,  nám otec arcibiskup Jan Graubner zaslal rozsáhlé informace a v součinnosti s Českou biskupskou konferencí vydává  toto rozhodnutí.

 

Dispens

Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Když v těchto dnech není možné se setkat v kostele pak i nadále jsme vázáni nedělní mší svatou. Proto využijme slavení mše svaté,  pobožnosti a duchovní programy skrze televizní, rádiové a internetové přenosy:  www.mseonline.cz  Modlitba v rodině – Květná neděle – blíže církev.cz

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí jeden až dva přisluhující. Mimo bohoslužby je otevřena předsíň kostela k osobní modlitbě.

Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.

 

Svátost pokání a smíření

 

1. Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

Toto ještě hezky vysvětluje rozvádí manuál Českomoravské Fatimy Koclířov. 

 

     Osobní a úplná (tedy platná) svátost smíření - není jakkoliv možné přes internet, apod. Zde platí jen vzbuzení dokonalé lítosti – tak, jako při nebezpečí smrti, když jsem ve stavu odloučení skrze vědomě a dobrovolně vykonaný vážný skutek - těžký hřích.

Zde pro toho, kdo tak chce vykonat - tedy vzbudit dokonalou lítost a cítí, že by mu pomohla vhodná modlitba nabízím tento postup:

- vykonat si předem dobrou přípravu při zpytování svědomí. Tak, jak má být vždy před vlastní svatou zpovědí. Je možné si i poznamenat, pokud jsme tak zvyklí,

- zvolit si vhodný čas ve spojení s modlitbou nebo po sledování mše sv. z obrazovky a zůstat sami v tichu kdekoliv doma před křížem,

- formou vyznání, tak jako konáme při běžné svaté zpovědi před knězem, tak před křížem vyznat tiše, ale zřetelně a jasně své hříchy

PAK VLASTNÍMI SLOVY NEBO I TAKTO VZBUDIT DOKONALOU LÍTOST:

Pane Ježíši, protože nyní nemohu přijmout svátost smíření osobně skrze řádně ustanoveného tvého služebníka kněze, toužím vzbudit dokonalou lítost nad svými hříchy, prosit tě o odpuštění s pevným a neměnným předsevzetím, že co nejdříve, nejpozději však do 1 měsíce, když mi bude umožněné přijít ke knězi ke svátosti smíření se mu vyznám zpětně ze všech těžkých (smrtelných hříchů).

Tímto je podmíněna platnost tohoto vzbuzení dokonalé lítosti.

Z lásky k Tobě, k Tvé nesmírné výkupné oběti si ošklivím každý, třeba i sebemenší hřích, kterému jsem podlehl svodům těla, světa, ďábla a vroucně prosím o Tvé Milosrdenství - odpuštění. Amen.

Po tomto vyznání a vzbuzení dokonalé lítosti se mohu pomodlit na znamení touhy ke změně – pokání. Např. desátek sv. růžence – "který byl pro nás ukřižován“… nebo jen Otče náš a Zdrávas Maria.

 

Z dalších vyjádření České biskupské konference a prohlášení otce arcibiskupa Jana Graubnera:

Ve  farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Po ukončení mimořádných opatření bude třeba dát příležitost ke svátosti smíření všem a pozvat je k svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci (přesunutá velikonoční zpověď).

 

Svaté přijímání

 

Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.

Pro připomenutí již v listu, který jsem zaslal 27.3přikládám jednu z možných modliteb ve které můžeme přijímat Ježíše v Duchovním svatém přijímání :

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení pandemie.

 

Na Květnou neděli bude mše svatá -  bez účasti lidu v 8,30 hod. Bez vycházení z kostela a průvodu se na začátku mše sv. požehnají ratolesti, které zůstanou v předsíni kostela k rozebrání. Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou bohoslužbu.  

Na Květnou neděli měla mít mládež a děti Křížovou cestu. Chtěl bych vybídnout,  abychom se k mladým a dětem každý doma ve své rodině duchovně připojili  v 15,00 hod. a pomodlili se Křížovou cestu – možná právě tu, která je na Farních stránkách. 

 

Svaté třídenní  

 

Na Zelený čtvrtek – mše svatá v 18,00 hod. 

 

Velký pátek – V 10,00 hod se sjednoťme duchovně modlitbou každý ve svém domově. Křížovou cestou – třeba tou, která je na Farních stránkách -  v době pandemie koronaviru - nebo si najděme  v kancionálu.

V 15,00 hod. – Velkopáteční obřady.  Připomínám přísný půst od masa i újmy od jídla.

 

Na Bílou sobotu v 19,45 hod.

 

Neděle Zmrtvýchvstání v  8,30 hod.

 

Pondělí velikonoční v 8,30 hod.

 

Uvádím tyto časy, aby bylo možné s celebrantem duchovně spojit ve svých domovech. Nebo můžete se duchovně spojit a sledovat přenosy z jiných kostelů.

Je též možné se spojit s našim otcem arcibiskupem Janem Graubnerem bohoslužbou přenášenou online: 
9. dubna Zelený čtvrtek v 8.30 Missa Chrismatis přenos bude možné sledovat zde

Ostatní :  Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů nebo též Video seriál - Velikonoce v rodině  Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně naleznete na církev.cz

V neděli Zmrtvýchvstání Páně je možné požehnání pokrmů v domě, přikládám zaslaný vlastní obřad žehnání:

 

Žehnání pokrmů

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům.

 

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

 

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

V závěru přidávám Velikonoční výzvu českých a moravských biskupů:

Milí věřící, bratři a sestry, až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.
 
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.
 

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.  
Z celého srdce Vám žehnáme  Čeští a moravští biskupové

Pro děti pak je možné si vytisknout evangelium Květné neděle – metodiku a pustit si promluvu pro děti od P. Romana Vlka  -  na stránkách Pro děti/blíže Centrum pro katechezi Olomouc/

 

V tomto týdnu se budeme modlit za Dorotu Michalíkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a jejich rodinu.

 

1. dubna jsem dostal telefonát, ve kterém na druhém konci se ozvalo: Tady arcibiskup Jan. Po mém údivu vysvětlil, že když nemůžeme být spolu s námi kněžími, tak náhodně volá kněze a chce se s nimi pozdravit.  Mě to moc potěšilo

a poprosil jsem v závěru našeho rozhovoru o požehnání, které udělil mě i mým farnostem a tak Vám je předávám.

 

Příští týden bych připojil ještě Pozdrav otce arcibiskupa Jana Graubnera k Velikonocům a pokud se podaří i Křížovou cestu Jeruzalémskými ulicemi.  

možná i malé,  milé překvapení,  které může potěšit, pokud se podařilo…

 

Je to spousta informací, ale snažil jsem se po několika hodinovém maratonu vše uspořádat a sdělit alespoň to nejpodstatnější - jak prožít tyto posvátné dny.

 

Několik těchto výtisků bude i v předsíni kostela. Můžete si je rozebrat a stejně i všechny časopisy – vše je zdarma. A pokud jsem ještě něco zapomněl, nebo není srozumitelné,  tak mi prosím oznamte na mobil 739 246 029, nebo vlastim.vanek@seznam.cz

 

I když nemůžeme být na nějaký čas spolu, mohu Vás ujistit svými modlitbami a požehnáním. S přáním požehnaného Svatého týdne

Váš P. Vlastimil

Vítejte na stránkách farnosti Hovězí

Vítejte  na stránkách Římskokatolické farnosti Hovězí. Na těchto stránkách naleznete informace o dění ve farnosti a to aktuální i dlouhodobějšího charakteru.

Pokud zde postrádáte informaci, která by podle Vašeho názoru na internetových stránkách neměla chybět, či chcete zaslat materiál, který by podle Vašeho názoru měl být na těchto stránkách zveřejněn, můžete nám napsat email na adresu info@farnosthovezi.cz

Facebook farnosti Hovězí

https://www.facebook.com/farnosthovezi/

 

Skaut Hovězí

 

Schůzky dětí oddílu jsou každý pátek v 16 hodin na faře. Více na webových strán kách

 

 

Dětský sboreček Malá schola Hovězí 

má vlastní webové  stránky

 

Charita Nový Hrozenkov

 

 

Aktuality

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

04.04.2020 14:09
zde:velikonocni-vyzva-01.pdf

Křížová cesta

04.04.2020 14:04
zde ke stažení:KC TMM.pdf

Brožurka k Týdnu modliteb za mládež

03.04.2020 19:56
brožurka ke stažení zde:brozura-tmm-final.pdf

Ohlášky

Milí farníci, mládeži, děti.

04.04.2020 13:49
Milí farníci, mládeži, děti. Dnes se mělo konat děkanátní setkání mládeže v Halenkově. Jako alternativu je možné na TV Noe od 17,00 hod. zakusit i tímto způsobem společenství s názvem  VSTAŇ! Oslava Světového dne mládeže. Program na církev.cz   K těmto...

Ohlášky ze dne 29.3.2020

29.03.2020 09:33
Milí farníci, všechny vás srdečně zdravím. I nadále v tomto týdnu budu soukromě slavit mše svaté. Opět nabízím těm, kteří v tomto týdnu mají zapsané intence, že je soukromě odsloužím. Několik z Vás již tuto nabídku přijalo. Pokud se nikdo z vás neozve,  budu sloužit na...

Ohlášky ze dne 8.3.2020

09.03.2020 08:02
Dnes je 2. neděle postní Do čtvrtečního večera mě zastupuje P. Ján Rušin. Číslo telefonu je:  736 501 959   Výuka náboženství v týdnu ve škole nebude. V pátek 13.3.  mají děti 3. třídy setkání na faře od 13,30 hod.   Večerní mše svaté nebo...