SAMOLEPKA č.2 Hospodin si vybral Gedeóna, aby zachránil Izraelity před Midjánci

25.11.2014 14:24

Izraelité prosili Hospodina za odpuštění svého špatného chování. Hospodin je vyslyšel a připravil pro ně plán záchrany. Vybral si k tomu mladého Gedeóna.

Po sedmi letech, kdy museli žít Izraelité ve strachu před Midjánci, pro ně Hospodin připravil pomoc. K tornu však potřeboval člověka, který mu bude věřit a díky němu nad Midjánci zvítězí. Hospodin si pro tento velký úkol vybral Gedeóna. Gedeón nebyl nijak zvlášť šikovný, silný a statečný muž. I on se Midjánců bál. Vždyť v tu chvíli, kdy ho Hospodin pozval k velkému úkolu, byl schovaný v díře vykopané v zemi. Zde, dobře ukrytý před Midjánci, mlátil trochu obilí, které se mu podařilo sklidit na poli. Nedaleko od něj seděl pod stromem Hospodinův posel. Díval se na Gedeóna, a pak k němu promluvil: „Hospodin je s tebou, statečný a mocný bojovníku! Povolávám tě, abys použil veškerou svou sílu a vysvobodil Izraelity z rukou Midjánců." Gedeón se vyděsil. „Jak já bych mohl zvítězit nad Midjánci a osvobodit Izraelity z jejich moci? To nezvládnu!" namítal Gedeón. „Hospodin bude bojovat s tebou," odpověděl Hospodinův posel. „Ty rozdrtíš nepřátele, jako by šlo o jednoho muže."

Gedeón už věděl, že k němu promluvil Hospodin, ke kterému se tolik modlil. Ten mu dále řekl: „Zboř Baalův oltář, který patří tvému otci!" Gedeón neváhal a udělal všechno podle Hospodinových pokynů. Zbořil Baalův oltář. Místo něho tam postavil oltář pro Hospodina a přinesl Hospodinu zápalnou oběť. Na oltář položil dřevo a malého býčka. To vše zapálil. Ráno bylo v tom městě velké pozdvižení. Když muži z města uviděli místo Baalova oltáře jen hromadu kamení, dostali na Gedeóna velkou zlost. Chtěli ho zabít. Hospodin však dal Gedeónovu otci nápad, aby rozzlobeným mužům řekl: „Proč se zastáváte Baala? Ať Baal ukáže svou sílu. Pokud je Baal opravdu tak mocným bohem, ať sám potrestá toho, kdo mu zničil oltář!" Muži dali na jeho slovo a nechali potrestání Gedeóna na Baalovi. A my víme, že Baal byl jen lidmi vymyšlený bůžek, proto Gedeónovi nemohl nic neudělat. Hospodin tak Gedeóna chránil, aby v určený čas vysvobodil Izraelity z rukou Midjánců.

Hospodin řekl Gedeónovi, aby rozbil Baalův oltář, který naváděl Izraelity ke zlému. Gedeón ke spinění tohoto úkolu potřeboval odvahu a sílu. I my doma potřebujeme odvahu a sílu například k tomu, abychom vypnuli televizi či počítač, když se tam objevuje spousta násilí a špatných věcí. Když sebereš odvahu a vypneš počítač či televizi, aby sis raději hezky hrál se sourozenci, právě tehdy se podobáš Gedeónovi.

Zpět