Ohlášky ze dne 8.4.2018

09.04.2018 08:55

Dnes je 2. neděle velikonoční  - neděle Božího milosrdenství

Chci poděkovat všem, kteří přispěli svým darem na kněžský seminář celkovou částkou  25 700,- Kč.,  na Boží hrob v Jeruzalémě 7777,- Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať za váš štědrý dar.

Po. Slavnost Zvěstování Páně – doporučený svátek

Út. Mše svatá v 18,00 hod.

St - sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

So. – mše svatá v 8,30 hod.

Příští neděle je 3. neděle velikonoční. – Celonárodní sbírka pro obyvatele Středního a Blízkého východu

 

Tento týden  se budeme modlit za Davida Filu, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

 

 

Výzva ČBK

Drazí bratři a sestry,

stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.

 

„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“

Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel válkou postižených zemí.

 

Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.   

 

Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme

 

Vaši čeští a moravští biskupové

Zpět