Ohlášky ze dne 2.9.2018

04.09.2018 08:03

Dnes je 22. neděle v mezidobí

Po. - sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Út. – tichá mše svatá

St. – Za + Vladimíra Vránu v 15,00 hod.

Čtvrtek -  adorace rodičů a dětí v 17,30 hod. a v 18,00 hod.

 Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

Pá.  - První pátek v měsíci

So. – Svátek Narození Panny Marie – nebude mše svatá

Příští neděle je 23. v mezidobí v 11,00 – mše svatá pro školní mládež                                                                                        

Minulou neděli byla sbírka na novou podlahu ve společenské místnosti a rekonstrukci zvonů, která činila spolu s dary celkem 50 372,- Kč a 25 Eur. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať za takovou štědrost.

 

Dnes od 14,30 hod. zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k Farnímu odpoledni, který zakončíme s možností opékáním špekáčků. které jsou zajištěny. Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni.  Setkání bude za každého počasí.

 

V průběhu týdne mohou děti a studenti využít přede mší svatou Svátost smíření na začátku školního roku k vlastnímu posvěcení.

 

Od soboty do čtvrtku mě bude zastupovat P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160 

 

V úterý v 18,00 se na faře uskuteční setkání rodičů dětí,

které mají možnost se připravit na První svaté přijímání.

 

Ve středu v 18,00 hod. setkání farní a ekonomické rady v 18,00 hod.

Kdo by se chtěl z těch, kteří již byli biřmováni zúčastnit  Duchovní obnovy v Duchu svatém,  ať se zapisují do pátku 7.9.,  kdy bude v 19,00 na faře první informační setkání. Jste všichni srdečně zváni.

 

Ministrantské setkání sobota – 9,15 na faře – též vzít s sebou sportovní oblečení.

 

Oznamuji, že v sobotu 15.9. budou mít ve zdejším kostele církevní sňatek Bc. Veronika Koňaříková a Tomáš Juřica, oba z naší farnosti.

Zpět