Ohlášky ze dne 17.1.2021

16.01.2021 19:48

Milovaní farníci, od čtvrtku jsem opět na faře. Jsem vám nesmírně vděčný za vaše duchovní doprovázení, vaše modlitby za uzdravení. Též na vás často pamatuji ve svých modlitbách a budu soukromě za vás slavit mši svatou.

Rekonvalescence bude ještě asi tři týdny. Vše musím dělat velmi zvolna jinak se hodně zadýchám a srdce se silně rozbuší. Jsem moc vděčný za obětavost mých spolubratří, kteří mě obětavě zastupují ve farnosti. Jsem též vděčný za mnohé z vás, kteří nabízí jakoukoliv pomoc a máte starost zda mám zajištěné jídlo. Zatím mám všeho dostatek a pokud bych potřeboval, rád se osobně na někoho z vás farníků obrátím a s vděčností přijmu vaši nabízenou pomoc.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na přípravě a průběhu Vánočních svátků, všem kteří přispěli Jedním dárkem navíc, kterým jsme podpořili chudé děti v Bangladéši. V naší farnosti sbírka činila 12 270,- Kč.  Zvláštní poděkování patří za milé a krásné Rorátní  nevšední setkání se světci pro adventní neděle, které nám připravili mladí z naší farnosti a které je možné stále shlédnout na Farních stránkách  Facebooku.  Též velký  dík za zdravici sv. Mikuláše, který nás přišel povzbudit k vytrvalosti ke čtvrtečním adoracím za rodiny, k modlitbě, pokoře, dobrým skutkům a tak otevírat své Srdce Ježíšově příchodu.

 

Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí

V kostele bude jenom jedna mše svatá v 11,00 hod. /v 8,00 budu slavit za vás farníky soukromě na faře/

Po. – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Od pondělí 18. - 25. ledna 2021 - Týden modliteb za jednotu křesťanů s mottem "Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce" - texty MODLITEB ZDE.                                                                       

Pamatujme prosím v osobní modlitbě i v přímluvách při mši svaté.

Čt. – sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Příští neděle je 3. neděle v mezidobí

Po skončení každé mše svaté bude  možné si v sakristii zapsat úmysly mší svatých jen  na měsíc únor. Zapisováním je pověřena paní Jana Mazáčová a je ochotna vám zapsat vaši intenci i když jí zavoláte na telefonní číslo: 605 504 406. V tomto týdnu jsou ještě volné úmysly: ve čtvrtek a v sobotu.

8. 12. 2020 – 8. 12. 2021 – ROK VĚNOVANÝ SV. JOSEFOVI - „PATRIS CORDE“ – APOŠTOLSKÝ LIST VĚNOVANÝ SV. JOSEFOVI.

Podmínky k získání daru odpustků v ROCE SVATÉHO JOSEFA - „Dar zvláštních odpustků” spojených s Rokem sv. Josefa oznamuje dekret Apoštolské penitenciárie. Více ZDE.                                                                

24. ledna 2021 - neděle Božího slova - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve své nótě odkazuje na vztah mezi Božím slovem a liturgií. "Tato neděle je proto vhodnou příležitostí k tomu, abychom si znovu uvědomili, jak důležité je Boží slovo pro nás věřící a pro náš život – počínaje jeho hlásáním při liturgii, která nás vede k živému a stálému dialogu s Bohem. Boží slovo slyšené a slavené, zejména v eucharistii, živí a vnitřně posiluje křesťany a uschopňuje je k autentickému evangelnímu svědectví v každodenním životě."    Až do 24. ledna 2021 pokračuje v online prostoru TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA. Můžete  přispět do pokladničky v kostele.

 

Nedělní videokázání pro děti - neděle -  S NÍM TO OTEVŘEŠZDE. 

Stanovisko ČBK k očkování proti covid-19 - více ZDE.

S velkou vděčností chci poděkovat všem, kteří jste se přišli rozloučit s našim milovaným panem doktorem Františkem Kovářem, Ing. Marcelovi Koňaříkovi a Mgr. Michalu Kovářovi za zprostředkování přenosu pohřbu, který je stále možné shlédnout na Farních stránkách, velkému sboru 19 ministrantů i za jejich krásná slova rozloučení, protože v něm viděli krásný a zářný vzor…  


Prosím o pomoc při odklízení sněhu - zapisujte se do tabulky v předsíni kostela. Děkuji.

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA  DOPIS DOMINIKA KARDINÁLA DUKY

K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA  24. LEDNA 2021

 

(Přečtěte prosím při všech bohoslužbách 2. neděli v mezidobí, dne 17. 1. 2021)

Vážení přátelé,

apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ (Luk 24,45) stanovil papež František, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova.

Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz).

Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Tato sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její výnos náleží Českému katolickému biblickému dílu (číslo účtu: 1015502075/5500).

Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční podporu pro příští rok. S vděčností Vám žehnám. Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD ▫ IČO: 73633003 ▫ DIČ: CZ-73633003 ▫ bankovní spojení: 1015502075/5500 ▫ www.biblickedilo.cz

 

Zpět