Milí farníci

18.04.2020 20:55

Milí farníci,

rád bych Vám všem  poděkoval za starost o děti, blízké, potřebné,  kterým věnuje svou lásku a péči. Též za věrnost v modlitbě a v duchovní oblasti ve Vašich rodinách.

     Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili nějakým posláním ve Svatém týdnu. Připomínám alespoň: přinesení kočiček, obnažení oltářů, květinová výzdoba, přisluhování u oltáře, otevírání kostela k osobní modlitbě, Křížovou cestou v rodině…  dále zpracování dřeva, úklid drtě po vyfrézování pařezu, zkrášlení zahrádky před farou  i kolem kostela a mnohé další../

Za tyto dobrodince i ostatní nejmenované poděkuji v úterý mší svatou v 8,30 hod.

 

     V neděli bude mše svatá slavena, stejně jako v celém týdnu ještě bez účasti lidí.  Je možné se duchovně spojit v neděli, která je nazvána:  neděle Božího milosrdenství v 8,30 hod., kdy budu slavit mši svatou za naši a zděchovskou farnost. Odpoledne v 15,00 hod. bych nás chtěl povzbudit k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství každý ve svém domově, nebo zrovna tam kde se budeme nacházet.

     Prosím i nadále vytrvejme v modlitbě ve 20,00. Je možné se modlit jakoukoliv modlitbu, nebo je možné využít možnosti, kterou jsem zaslal ve 3 dopise z 26.3. v příloze – stačí vytisknout pod názvem:  Společná modlitba ve 20,00.  Jen předkládám návrh, že by bylo vhodné se nyní modlit ve velikonočním době místo bolestného růžence, růženec slavný. /je to na Vašem zvážení/.

Zachytil jsem dobrou, nadějnou zprávu: pokud nebude do té doby nějaké jiné rozhodnutí/                                                                              

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady.

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu. 
 ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

 Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
 
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.  / více napíšu příští týden/.

Vše na církev.cz   ke stáhnutí : Vyhlášení vlády ze 17.4. 2020

 

Kostel je k osobní modlitbě otevřený denně od 8,00 hod.,  do 19,00 hod. V neděli se otevře až v 9,30 hod.

 

Biskupa Karla Herbsta 16.4. převezli zpět do ÚVN. Z COVID-19 je vyléčený, testy jsou negativní. Jeho stav je stabilizovaný, není však moc dobrý. Prosím vytrvejme v modlitbě za biskupa Karla Herbsta – více je ve vývěsce, nebo na církev.cz

V tomto týdnu se budeme modlit za Natálii Koňaříkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a jejich rodinu.

Děti opět  najdou v rubrice pro děti materiály k zítřejší neděli.

Všem farníkům žehnám a pamatuji v modlitbě Váš P. Vlastimil

Zpět