Milí farníci, mládeži, děti.

04.04.2020 13:49

Milí farníci, mládeži, děti.

Dnes 4.4.2020 se mělo konat děkanátní setkání mládeže v Halenkově. Jako alternativu je možné na TV Noe od 17,00 hod. zakusit i tímto způsobem společenství s názvem  VSTAŇ! Oslava Světového dne mládeže. Program na církev.cz

 

K těmto posvátným dnům, kdy nemůže společně slavit Velikonoce,  nám otec arcibiskup Jan Graubner zaslal rozsáhlé informace a v součinnosti s Českou biskupskou konferencí vydává  toto rozhodnutí.

 

Dispens

Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Když v těchto dnech není možné se setkat v kostele pak i nadále jsme vázáni nedělní mší svatou. Proto využijme slavení mše svaté,  pobožnosti a duchovní programy skrze televizní, rádiové a internetové přenosy:  www.mseonline.cz  Modlitba v rodině – Květná neděle – blíže církev.cz

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí jeden až dva přisluhující. Mimo bohoslužby je otevřena předsíň kostela k osobní modlitbě.

Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.

 

Svátost pokání a smíření

 

1. Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

Toto ještě hezky vysvětluje rozvádí manuál Českomoravské Fatimy Koclířov. 

 

     Osobní a úplná (tedy platná) svátost smíření - není jakkoliv možné přes internet, apod. Zde platí jen vzbuzení dokonalé lítosti – tak, jako při nebezpečí smrti, když jsem ve stavu odloučení skrze vědomě a dobrovolně vykonaný vážný skutek - těžký hřích.

Zde pro toho, kdo tak chce vykonat - tedy vzbudit dokonalou lítost a cítí, že by mu pomohla vhodná modlitba nabízím tento postup:

- vykonat si předem dobrou přípravu při zpytování svědomí. Tak, jak má být vždy před vlastní svatou zpovědí. Je možné si i poznamenat, pokud jsme tak zvyklí,

- zvolit si vhodný čas ve spojení s modlitbou nebo po sledování mše sv. z obrazovky a zůstat sami v tichu kdekoliv doma před křížem,

- formou vyznání, tak jako konáme při běžné svaté zpovědi před knězem, tak před křížem vyznat tiše, ale zřetelně a jasně své hříchy

PAK VLASTNÍMI SLOVY NEBO I TAKTO VZBUDIT DOKONALOU LÍTOST:

Pane Ježíši, protože nyní nemohu přijmout svátost smíření osobně skrze řádně ustanoveného tvého služebníka kněze, toužím vzbudit dokonalou lítost nad svými hříchy, prosit tě o odpuštění s pevným a neměnným předsevzetím, že co nejdříve, nejpozději však do 1 měsíce, když mi bude umožněné přijít ke knězi ke svátosti smíření se mu vyznám zpětně ze všech těžkých (smrtelných hříchů).

Tímto je podmíněna platnost tohoto vzbuzení dokonalé lítosti.

Z lásky k Tobě, k Tvé nesmírné výkupné oběti si ošklivím každý, třeba i sebemenší hřích, kterému jsem podlehl svodům těla, světa, ďábla a vroucně prosím o Tvé Milosrdenství - odpuštění. Amen.

Po tomto vyznání a vzbuzení dokonalé lítosti se mohu pomodlit na znamení touhy ke změně – pokání. Např. desátek sv. růžence – "který byl pro nás ukřižován“… nebo jen Otče náš a Zdrávas Maria.

 

Z dalších vyjádření České biskupské konference a prohlášení otce arcibiskupa Jana Graubnera:

Ve  farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Po ukončení mimořádných opatření bude třeba dát příležitost ke svátosti smíření všem a pozvat je k svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci (přesunutá velikonoční zpověď).

 

Svaté přijímání

 

Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.

Pro připomenutí již v listu, který jsem zaslal 27.3přikládám jednu z možných modliteb ve které můžeme přijímat Ježíše v Duchovním svatém přijímání :

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení pandemie.

 

Na Květnou neděli bude mše svatá -  bez účasti lidu v 8,30 hod. Bez vycházení z kostela a průvodu se na začátku mše sv. požehnají ratolesti, které zůstanou v předsíni kostela k rozebrání. Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou bohoslužbu.  

Na Květnou neděli měla mít mládež a děti Křížovou cestu. Chtěl bych vybídnout,  abychom se k mladým a dětem každý doma ve své rodině duchovně připojili  v 15,00 hod. a pomodlili se Křížovou cestu – možná právě tu, která je na Farních stránkách. 

 

Svaté třídenní  

 

Na Zelený čtvrtek – mše svatá v 18,00 hod. 

 

Velký pátek – V 10,00 hod se sjednoťme duchovně modlitbou každý ve svém domově. Křížovou cestou – třeba tou, která je na Farních stránkách -  v době pandemie koronaviru - nebo si najděme  v kancionálu.

V 15,00 hod. – Velkopáteční obřady.  Připomínám přísný půst od masa i újmy od jídla.

 

Na Bílou sobotu v 19,45 hod.

 

Neděle Zmrtvýchvstání v  8,30 hod.

 

Pondělí velikonoční v 8,30 hod.

 

Uvádím tyto časy, aby bylo možné s celebrantem duchovně spojit ve svých domovech. Nebo můžete se duchovně spojit a sledovat přenosy z jiných kostelů.

Je též možné se spojit s našim otcem arcibiskupem Janem Graubnerem bohoslužbou přenášenou online: 
9. dubna Zelený čtvrtek v 8.30 Missa Chrismatis přenos bude možné sledovat zde

Ostatní :  Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů nebo též Video seriál - Velikonoce v rodině  Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně naleznete na církev.cz

V neděli Zmrtvýchvstání Páně je možné požehnání pokrmů v domě, přikládám zaslaný vlastní obřad žehnání:

 

Žehnání pokrmů

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům.

 

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

 

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

V závěru přidávám Velikonoční výzvu českých a moravských biskupů:

Milí věřící, bratři a sestry, až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.
 
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.
 

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.  
Z celého srdce Vám žehnáme  Čeští a moravští biskupové

Pro děti pak je možné si vytisknout evangelium Květné neděle – metodiku a pustit si promluvu pro děti od P. Romana Vlka  -  na stránkách Pro děti/blíže Centrum pro katechezi Olomouc/

 

V tomto týdnu se budeme modlit za Dorotu Michalíkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a jejich rodinu.

 

1. dubna jsem dostal telefonát, ve kterém na druhém konci se ozvalo: Tady arcibiskup Jan. Po mém údivu vysvětlil, že když nemůžeme být spolu s námi kněžími, tak náhodně volá kněze a chce se s nimi pozdravit.  Mě to moc potěšilo

a poprosil jsem v závěru našeho rozhovoru o požehnání, které udělil mě i mým farnostem a tak Vám je předávám.

 

Příští týden bych připojil ještě Pozdrav otce arcibiskupa Jana Graubnera k Velikonocům a pokud se podaří i Křížovou cestu Jeruzalémskými ulicemi.  

možná i malé,  milé překvapení,  které může potěšit, pokud se podařilo…

 

Je to spousta informací, ale snažil jsem se po několika hodinovém maratonu vše uspořádat a sdělit alespoň to nejpodstatnější - jak prožít tyto posvátné dny.

 

Několik těchto výtisků bude i v předsíni kostela. Můžete si je rozebrat a stejně i všechny časopisy – vše je zdarma. A pokud jsem ještě něco zapomněl, nebo není srozumitelné,  tak mi prosím oznamte na mobil 739 246 029, nebo vlastim.vanek@seznam.cz

 

I když nemůžeme být na nějaký čas spolu, mohu Vás ujistit svými modlitbami a požehnáním. S přáním požehnaného Svatého týdne

Váš P. Vlastimil

Zpět